VIDEO HƯỚNG DẪN

KẾT NỐI IP CAMERA WEBVISION VỚI SMARTPHONE.

KẾT NỐI IP CAMERA 6230 VỚI ĐIỆN THOẠI: IOS / ANDROID

THIẾT LẬP LẠI IP CAMERA KHI THAY ĐỔI MẠNG INTERNET.

RESET IP CAMERA WEBVISION KHI QUÊN MẬT KHẨU KẾT NỐI